Algemene voorwaarden voor online verkoop www. coldteas.be

Artikel 1. Preambule

Deze voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLDTEAS EU SRL naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pré-Champs 5, 4671 Blégny-Belgium, hierna “coldteas” genoemd, en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen via de website www. coldteas.intra.lconsult.be, hierna “de gebruiker” genoemd.1.1 Identificatie

COLDTEAS EU SRL Voorveld, 5
4671 Blégny
BelgiumVAT
: BE 0734.608.120

Website: www.coldteas.intra.lconsult.be

E-mail: contact@coldteas.intra.lconsult.be


1.2 Algemene informatie


De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door dit contract, met uitsluiting van eventuele eerder op de site beschikbare voorwaarden. Indien een voorwaarde ontbreekt, wordt deze geacht te zijn onderworpen aan de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen hun zetel in België
hebben. Het niet toepassen van een of meer bepalingen van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever/koper nooit worden beschouwd als een verzaking aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsvoorwaarden tussen coldteas.intra.lconsult.be en de gebruiker te bepalen, vanaf de bestelling tot de levering, met inbegrip van de betaling.
Zij regelen alle noodzakelijke stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen. Elke gebruiker van de site die geen klantnummer heeft, zal een registratieprocedure moeten volgen die hem/haar toelaat om nadien zijn/haar klantnummer te verkrijgen. In alle gevallen houdt de definitieve validatie van de bestelling de aanvaarding van de bestelling in, in zijn geheel en tegen de aangegeven prijs, door de gebruiker. Deze validatie is het waard om te worden ondertekend en alle handelingen die op de site worden uitgevoerd uitdrukkelijk te aanvaarden.

Artikel 2. Terminologie

De diensten die door coldteas.intra.lconsult.be op haar website worden aangeboden, namelijk de verkoop van producten, worden hierna de “diensten van coldteas.intra.lconsult.be” genoemd, elke persoon die van de diensten van coldteas.intra.lconsult.be wenst te genieten en die aan de algemene verkoopsvoorwaarden heeft voldaan, wordt hierna een “klant” genoemd, elke onderneming die coldteas.intra.lconsult.be heeft gemandateerd om een product dat haar toebehoort op haar website te verkopen, wordt hierna een “leverancier” genoemd, elke bestelling die door een klant onder de gestelde voorwaarden wordt geplaatst, wordt hierna “de bestelling” genoemd.

Artikel 3. Registratie van persoonlijke gegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de website “http://www. coldteas.intra.lconsult.be” inschrijft als potentiële contractant van coldteas.intra.lconsult.be, deelt door zijn inschrijving zijn persoonsgegevens mee aan coldteas.intra.lconsult.be. De registratie houdt de uitdrukkelijke toestemming in dat zijn identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van coldteas.intra.lconsult.be. Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid kunnen zich laten registreren. Tijdens het registratieproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een identificatienummer en kiest hij een paswoord dat door coldteas.intra.lconsult.be gevalideerd wordt en deze informatie wordt bevestigd door een samenvattende e-mail via coldteas.intra.lconsult.be naar de klant te sturen. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het daadwerkelijke gebruik van zijn identificatiecode en wachtwoord. Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gemaakt door deze klant. Coldteas.be kan het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord tijdelijk of definitief onmogelijk maken, indien blijkt dat de klant niet op de hoogte is van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is contact@coldteas.intra.lconsult.be. De verwerking van deze persoonsgegevens in het bestand coldteas.intra.lconsult.be vindt plaats met het oog op de klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten, de opvolging van de solvabiliteit, de reclame door middel van het profiel, de gepersonaliseerde verwerking en de marketing.

Artikel 4. Bescherming van de privacy.

Principes met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. In principe wordt toegang tot de informatie die beschikbaar is op of via de site verleend zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres… Bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat voor het verkrijgen van aanvullende diensten (informatieaanvraag, reservering, ledenruimte, abonnement op een nieuwsbrief…) persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden opgevraagd bij de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker vooraf in kennis gesteld en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit met name dat – uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de op het moment van verzamelen aangegeven doeleinden; – u heeft te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren. Stuur ons hiervoor een e-mail naar contact@coldteas.intra.lconsult.be, met vermelding van uw contactgegevens. Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot de navigatie. Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u zich aanmeldt;
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de site;
 • de bezochte pagina’s;
 • het gebruikte type browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC is geïnstalleerd;

de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de site te vinden. Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site te meten en om verbeteringen aan te brengen. Gebruik van cookies. Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan coldteas.intra.lconsult.be af en toe gebruik maken van “cookies”. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze “cookie” kan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan dezelfde site. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die hem heeft aangemaakt. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie vast te leggen, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site dezelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen. De meeste “cookies” werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post zou worden gecontacteerd. U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van elke keer dat een cookie wordt aangemaakt of dat deze niet kan worden opgeslagen.

Artikel 5. Algemene voorwaarden van de prijzen.

Alle informatie met betrekking tot de producten, evenals de prijzen zijn opgenomen in de bijbehorende beschrijvingsfiche van elk product. De verkoopprijs van elk product dat op de website coldteas.intra.lconsult.be wordt voorgesteld, wordt uitgedrukt in euro. Het is een prijs die inclusief BTW is (indien van toepassing), exclusief eventuele leveringskosten. De prijs die de koper betaalt, hierna te noemen de totaalprijs, wordt ook expliciet als zodanig aangegeven bij het plaatsen van de bestelling zelf. Als de klant vragen heeft over de prijsvoorwaarden, hoeft hij alleen maar een e-mail te sturen naar contact@coldteas.intra.lconsult.be.

Artikel 6. Levering en voorwaarden.

Verwerkingstijden

Bestelling bevestigd op www. coldteas.intra.lconsult.be

Bestelling voorbereid en de volgende werkdag verzonden.

Levering binnen 3 werkdagen na verzending.

In het geval van een retourzending zijn de retourkosten altijd voor rekening van de klant.

Verpakking en verzekering:

Uw aankopen worden met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermende materialen. De aandacht die wij besteden aan de verpakking stelt ons in staat om een levering in de beste omstandigheden aan te bieden. De verzonden producten zijn verzekerd tegen schade en diefstal tijdens het gehele transport. U dient zich dus te vergewissen van de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen waaruit deze bestaat bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert, om indien nodig een reservering te kunnen maken. In het geval dat u twijfelt over de staat of de inhoud van de bestelling, bent u verplicht om de goederen te weigeren bij ontvangst van de bestelling. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden overhandigd.


In geval van afwezigheidIn het
geval van een levering door TNT wordt een afleveringsbericht in uw mailbox achtergelaten. De eerste keer kunt u met een telefoonnummer een nieuwe levertijd vaststellen. Als door tegenslag de tweede poging mislukt, wordt het pakket automatisch geretourneerd aan ons bedrijf. Mogelijk verlies van pakketten

Ondanks de computertracking van onze zendingen is het bij wijze van uitzondering mogelijk dat een pakket verkeerd wordt afgeleverd. In dit geval nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail: contact@coldteas.intra.lconsult.be De volgende gevallen van overmacht bevrijden met name coldteas.intra.lconsult.be van zijn leveringsplicht: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om door normale leveranciers of transporteurs te worden geleverd. Met name in de volgende gevallen kan coldteas.intra.lconsult.be de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen in de telefonie, storingen in de (problematische) toegang tot het internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt dan opgeschort totdat de storing is verholpen en/of de internettoegang is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op de ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Als u vragen heeft over de levering, stuur ons dan een e-mail naar contact@.coldteas.intra.lconsult.be

Artikel 7. Voorwaarden van de bestelling.

De bestelling wordt door de klant via de website naar coldteas.intra.lconsult.be geplaatst. De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de site als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd:

 • door het invoeren van zijn klantnummer, dat strikt persoonlijk is.
 • of door de nuttige informatie online in te vullen.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Door online een bestelling te plaatsen, geeft de klant expliciet aan dat hij een verkoopovereenkomst wil sluiten met coldteas.intra.lconsult.be en dat hij akkoord gaat met de huidige algemene voorwaarden. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de bevestiging van deze bestelling, hierna de bevestigingsmail genoemd, waarin de voorwaarden van de bestelling worden samengevat. Coldteas.be verbindt zich ertoe de op de website ontvangen bestellingen slechts te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt coldteas.intra.lconsult.be zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren. Het verkoopscontract tussen coldteas.intra.lconsult.be enerzijds en de klant anderzijds wordt dus geboren op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door coldteas.intra.lconsult.be. Voor elke vraag over de voorwaarden van de bestelling hoeft de klant alleen maar een e-mail te sturen naar contact@coldteas.intra.lconsult.be.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden.

Om de bestellingen in de kortst mogelijke tijd te verwerken en de beste service te bieden, nodigt coldteas.intra.lconsult.be de klant uit om de aankoopprijs te betalen bij het plaatsen van de bestelling. In geval van verzaking aan de bestelling is coldteas.intra.lconsult.be verplicht de door de klant betaalde bedragen terug te betalen, zonder vergoeding, waarbij de kosten voor het terugsturen van het pakket ten laste van de klant zijn. De aankoopprijs wordt betaald op het ogenblik van de bestelling via de Stripe-server https://stripe.com – die coldteas.intra.lconsult.be gebruikt om de bankgegevens van de klant te versleutelen en vervolgens veilig te versturen:

 • Ofwel door de vermelding van het type betaalkaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en het eventuele visuele cryptogram door de expliciete opdracht om de rekening van de houder van de betaalkaart te debiteren;
 • Of door Home Banking (ING Home’Pay, Dexia NetBanking en Dexia Direct Net, KBC Online en CBC Online).
 • Ofwel door Bancontact / Mistercash voor klanten van FORTIS, DEXIA, ING en VDK Spaarbank.

Autorisatie: het geld wordt geblokkeerd op de rekening van de koper, in afwachting van de overdracht naar de rekening van de verkoper in een tweede stap (data capture) of om te worden vrijgegeven wanneer de autorisatie wordt geannuleerd. NB: Uitgestelde betaling en autorisatie gevolgd door gegevensvastlegging zijn alleen mogelijk voor creditcardbetalingen. Voor vragen over betaalmethoden hoeft de klant alleen maar een e-mail te sturen naar contact@coldteas.intra.lconsult.be.

Artikel 9. Beveiliging van elektronische geldovermakingen (EFT’s).

De transactieprocedures op de coldteas.intra.lconsult.be handelssite worden uitgevoerd met de zeer veilige betalingsdienstaanbieder: het bedrijf Stripe – https://stripe.com. Als expert op het gebied van betalingsbeveiliging garandeert Stripe dat gevoelige gegevens volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen worden verzonden en opgeslagen.

Hoe het werkt:

 1. De klant maakt verbinding met de website coldteas.intra.lconsult.be, selecteert de artikelen die hij in zijn “winkelmandje” plaatst en geeft aan dat hij bereid is de bestelling te plaatsen.
 2. De klant voert na zijn registratie zijn leverings- en facturatiegegevens in. Het totale bedrag van de bestelling inclusief alle belastingen en verzendkosten worden hem meegedeeld.
 3. Na ontvangst van een volledige samenvatting van zijn bestelling, bevestigt de klant zijn bereidheid om door te gaan met de betalingsfase.
 4. De klant wordt transparant doorverwezen naar de Stripe-website, waar hij zijn betalingsparameters invoert (betaalwijze, thuisbankieren, kredietkaartnummer,…).
 5. De betaling wordt gevraagd aan de betrokken financiële instelling.
 6. De klant ontvangt het resultaat van de transactie dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs.
 7. Coldteas.be voert de geautomatiseerde naverkoopbehandeling uit en stuurt het pakket naar de klant. Wanneer het tijd is om de betalingsparameters in te voeren (stap 4), wordt de klant automatisch doorgestuurd naar de Stripe-website. De uitwisseling van gevoelige informatie -zoals kredietkaartnummers- vindt plaats tussen de klant en de Stripe site; coldteas.intra.lconsult.be is hiervan niet op de hoogte. Dit mechanisme bewaart niet alleen de vertrouwelijkheid van de informatie ten opzichte van coldteas.intra.lconsult.be, maar maakt het ook mogelijk om nieuwe betalingsmethoden in te bouwen zonder dat dit een wijziging van de programmering van de site van de handelaar vereist.

Bovendien worden alle transactiekosten (commissies van de verschillende financiële instellingen) volledig gedekt door coldteas.intra.lconsult.be. Aan het einde van het betalingsproces wordt de hand teruggestuurd naar de site van de handelaar zodat hij de “after-sales” verwerking van zijn keuze kan uitvoeren (voorraadupdate, mogelijkheid om een immaterieel goed te downloaden, etc.). Dit systeem biedt dus alle voordelen voor betalingen op de handelssite van coldteas.intra.lconsult.be:

 • Vertrouwelijke informatie wordt beschermd met behulp van SSL- of SET-technologie. Er wordt dus geen informatie van dit type onversleuteld over het netwerk verstuurd.
 • Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van betalingsgegevens (inclusief creditcardnummers).
 • De handelaar of de applicaties op de site van de handelaar hebben geen kennis van het creditcardnummer van de koper.
 • Alle communicatie tussen de browser van de klant en Stripe e-Commerce gebeurt met behulp van 128-bit SSL-encryptietechnieken. Het is voor de klant niet mogelijk om een browser te gebruiken die deze encryptietechniek niet ondersteunt. Stripe e-commerce heeft een certificaat dat is uitgegeven door Verisign.
 • Stripe e-commerce wordt beschermd door verschillende firewall systemen en protocol conversies om te voorkomen dat ongewenste bezoekers toegang krijgen tot gegevens of betalingsverwerkers.
 • Stripe naleving van de protocollen voor de opsporing van fraude

Artikel 10. Recht van verzaking.

De koper heeft het recht aan coldteas.intra.lconsult.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling. De verzonden producten zijn verzekerd tegen schade en diefstal gedurende de gehele duur van het transport. U dient zich dus te vergewissen van de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen waaruit deze bestaat bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert, om indien nodig een reservering te kunnen maken. Coldteas.be zal enkel gevolg geven aan de afstandsverklaring door de koper indien de originele verpakking van het product intact is gebleven, in het bijzonder indien het zegel en het product zelf niet gebruikt of beschadigd zijn. De kennisgeving aan de koper moet per e-mail (contact@coldteas.intra.lconsult.be ) worden gedaan. Bij deze gelegenheid en zodra de koper zich aan de in de paragraaf hierboven beschreven termijn heeft gehouden, krijgt hij een retourautorisatienummer. In geval van terugzending van een pakket en na kennisgeving aan coldteas.intra.lconsult.be per e-mail binnen de hierboven beschreven termijnen, zijn de kosten voor het terugzenden van het pakket steeds ten laste van de klant. De klant zal gevraagd worden de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen. Om u het leven te vergemakkelijken wanneer u een artikel terugstuurt, biedt coldteas.intra.lconsult.be u een terugbetaling aan door middel van een overschrijving op uw bankrekening. Om van deze praktische, veilige en snelle service te kunnen profiteren, hoeft u alleen maar uw rekeningnummer in te vullen op de pakbon die bij de geretourneerde artikelen is gevoegd. Wij zullen de overdracht zo snel mogelijk (maximum 30 dagen) uitvoeren nadat coldteas.intra.lconsult.be zich bewust is geworden van de bereidheid om af te zien van de overdracht en nadat de producten teruggestuurd zijn naar coldteas.intra.lconsult.be. De verzendkosten van het pakket worden niet vergoed. In geval van misbruik behoudt coldteas.intra.lconsult.be zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren. Voor elke vraag over de voorwaarden voor verzaking hoeft de klant alleen maar een e-mail te sturen naar contact@coldteas.intra.lconsult.be.

Artikel 11. Garanties en service na verkoop (service na verkoop).

Het bedrijf coldteas.intra.lconsult.be heeft enkel een middelenverbintenis voor alle fasen van de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de daaropvolgende diensten. De verantwoordelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd, overeenkomstig de rechtspraak. Coldteas.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor mogelijke wijzigingen van de producten die door leveranciers worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet in vraag worden gesteld voor eenvoudige fouten of omissies die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten hadden kunnen blijven bestaan. coldteas.intra.lconsult.be kan niet aansprakelijk worden gesteld, ten aanzien van een klant of een derde, voor enige indirecte schade, enig bedrijfsverlies, winst of omzet, op welke manier dan ook, die zich voordoet. Zonder de voorgaande alinea’s te beperken, kan de aansprakelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be onder de voorwaarden van de onderhavige algemene voorwaarden niet meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of moeten worden betaald tijdens de transactie die aan de oorsprong ligt van genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie, kan coldteas.intra.lconsult.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. Coldteas.be verbindt zich ertoe de door de klanten op de site meegedeelde informatie niet aan derden mee te delen. Deze informatie is vertrouwelijk. Het zal alleen worden gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder door middel van informatie brieven / e-mails, evenals in het kader van de personalisatie van de site in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruikers. Coldteas.be kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn klanten, verkopen, uitwisselingsstructuren en informatie op de site aan betrouwbare derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Daarom verkoopt, commercialiseert of verhuurt Coldteas.be geen informatie over haar klanten aan derden.

Artikel 12. Verantwoordelijkheid

Het bedrijf coldteas.intra.lconsult.be heeft enkel een middelenverbintenis voor alle fasen van de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de daaropvolgende diensten.

De verantwoordelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd, overeenkomstig de rechtspraak.

Coldteas.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor mogelijke wijzigingen van de producten die door leveranciers worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of omissies die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten hadden kunnen blijven bestaan.

Coldteas.be kan niet aansprakelijk worden gesteld, ten aanzien van een klant of een derde partij, voor enige indirecte schade, bedrijfsverlies, winst of omzetverlies dat op welke manier dan ook is ontstaan.

Zonder de voorgaande alinea’s te beperken, kan
de aansprakelijkheid van coldteas.intra.lconsult.be onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden niet meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of verschuldigd zijn tijdens de transactie die aan de oorsprong ligt van genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

Coldteas.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in geval van een voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking of volledige of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Coldteas.be verbindt zich ertoe de door de klanten op de site meegedeelde informatie niet aan derden mee te delen. Deze informatie is vertrouwelijk. Het zal alleen worden gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder door middel van informatie brieven / e-mails, evenals in het kader van de personalisatie van de site in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruikers. Coldteas.be kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn klanten, verkopen, uitwisselingsstructuren en informatie op de site aan betrouwbare derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

Daarom verkoopt, commercialiseert of verhuurt Coldteas.be geen informatie over haar klanten aan derden.

Artikel 13. Copyright

Wettelijke informatie – Gebruiksvoorwaarden van de site De
site coldteas.intra.lconsult.be is onderworpen aan de naleving van de hierboven beschreven algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.